IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). Samen wordt hard gewerkt om de IJmond bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Een goede bereikbaarheid is van belang voor de economische ontwikkeling van de IJmond. IJmond Bereikbaar richt zich op het bereikbaar houden van de regio door:

  • Uitvoering geven aan de Regionale Mobiliteitsvisie
  • Mobiliteitsmanagement woon-werkverkeer
  • Mobiliteitsmanagement goederenvervoer
  • Afstemming over planning van wegwerkzaamheden
  • Meedenken en meewerken met Rijkswaterstaat gedurende de voorbereiding van de renovatie Velsertunnel

De IJmond krijgt op korte termijn te maken met bereikbaarheids- en congestieproblemen. Ook is er sprake van een duidelijke problematiek op het gebied van luchtkwaliteit, met name uitstoot van fijnstof door (auto)verkeer, industrie en scheepvaart. De optelsom van deze problemen heeft een negatief effect op de economische ontwikkeling en vitaliteit van de IJmond.

Stichting IJmond Bereikbaar
De uitvoering van een belangrijk deel van het programma is in handen gelegd van de Stichting IJmond Bereikbaar. Het stichtingbestuur (bestaande uit OV IJmond, Tata Steel en Milieudienst IJmond) heeft het initiatief genomen tot een gezamenlijke aanpak om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de IJmond te verbeteren, waarbij de focus ligt bij mobiliteitsmanagement van personen en goederen.

Stuurgroep Wegbeheerders
De direct betrokken wegbeheerders (de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest) steunen deze aanpak en hebben zich medio 2011 verenigd in een stuurgroep met de wethouders verkeer en vervoer. Vanuit deze stuurgroep is een Regionale Mobiliteitsvisie opgesteld, waaraan nu uitvoering wordt gegeven.

Platform IJmond Bereikbaar 
Betrokken overheden en bedrijven ontmoeten elkaar structureel in een platform. Deze aanpak en structuur staat garant voor een nieuwe impuls voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de IJmond, met een integrale aanpak gericht op werkgevers en werknemers en op het verbeteren van de verkeers- en vervoervoorzieningen.

www.ijmondbereikbaar.nl